Aspirine EC Protect 100

Aspirine EC Protect 100 is een maagsapresistente (enteric coated) tablet met 100 mg acetylsalicylzuur. U kunt Aspirine EC Protect 100 gebruiken wanneer uw arts u heeft aangeraden om 100 mg acetylsalicylzuur te gebruiken ter vermindering van de kans op een hartinfarct:

Aspirine EC Protect 100 kan ook gebruikt worden:

- bij behandeling van angina pectoris (hartkramp);
- als u onlangs een bypass-operatie heeft ondergaan
- om bloedstolsels te voorkomen aan het verbindingsstuk (shunt) dat is aangebracht voor nierdialyse.

Hoe kan een hartinfarct ontstaan

Een hartinfarct is bijna altijd het gevolg van het plotseling verstopt raken van één van de kransslagaders van het hart. Het begin is meestal een kleine beschadiging van de binnenwand van die slagader. Op de beschadigde plek klonteren vaak bloedplaatjes samen, waar weer andere stoffen uit het bloed aan blijven kleven, zoals cholesterol. Het gehele proces wordt aderverkalking genoemd.
Een te hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte, overgewicht, roken, diabetes en ouderdom kunnen het proces van aderverkalking nadelig beïnvloeden en het risico op een hartinfarct doen toenemen.

Aspirine EC Protect 100 remt de samenklontering van bloedplaatjes, waardoor overmatige stolling van het bloed kan worden voorkomen.

Wat is enteric coated?

De tablet is voorzien van een speciaal laagje (in het Engels enteric coated), dat ervoor zorgt dat de tablet niet uiteenvalt in de maag. Hierdoor is de kans aanwezig dat de irritatie van de maagwand minder wordt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ASPIRINE EC PROTECT 100 GEBRUIKT

Gebruik Aspirine EC Protect 100 niet:

- als u als maagpatiënt bij eerder gebruik maagpijn kreeg of last heeft van maag/darmbloedingen;
- als u lijdt aan een maagzweer;
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor salicylzuurverbindingen of soortgelijke pijnstillende middelen (dit geldt voor sommige astma-patiënten; zij kunnen een aanval krijgen of flauwvallen), of als u overgevoelig bent voor één van de andere bestanddelen van Aspirine EC Protect 100;
- als u lijdt aan leveraandoeningen of ernstige nierklachten;
- als u lijdt aan een neiging tot bloeden of stoornissen in de bloedstolling (zoals hemofilie en hypotrombinemie);
- als u met antistollingsmiddelen (bloedverdunners) wordt behandeld;
- als u een hersenbloeding heeft gehad;
- als u lijdt aan ernstig hartfalen;
- als u meer dan 1 tablet per dag neemt en in de laatste drie maanden van uw zwangerschap bent.

Wees extra voorzichtig met Aspirine EC Protect 100

- Gebruik Aspirine EC Protect 100 niet kort voor of na operatieve ingrepen, zoals het trekken van tanden of kiezen; overleg met uw (tand)arts of apotheker. Neem geen acetylsaIicylzuur in kort voor of na alcoholgebruik.
- Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen kan optreden als u lijdt (of hebt geleden) aan astma of allergische aandoeningen.
- Wees extra voorzichtig wanneer u een verminderde nier- of leverfunctie heeft (zie ook “Gebruik Aspirine EC Protect 100 niet”).
- Stop met het gebruik van Aspirine EC Protect 100 als u last krijgt van maagdarmklachten (zie rubriek 4). Neem in dat geval direct contact op met uw arts of apotheker.
- Geef Aspirine EC Protect 100 slechts op uitdrukkelijk advies van uw arts aan kinderen met verschijnselen van waterpokken of griep. Mocht er tijdens de behandeling sprake zijn van langdurig overgeven, bewustzijnsverlaging of abnormaal gedrag, dan kan dit duiden op het syndroom van Reye, een zeer zeldzaam voorkomende maar onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijke ziekte, waarbij onmiddellijk ingrijpen door een arts noodzakelijk is.
- Als u lijdt aan een tekort van het enzym glucose-6-fosfaat-dehydrogenase. Door een verhoogde gevoeligheid kunnen hoge doses acetylsalicylzuur in zeldzame gevallen afbraak van het boed veroorzaken.

Zwangerschap
Gebruik in de zwangerschap dient uitsluitend op advies van uw arts plaats te vinden.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding
Bij gebruik volgens de doseringsaanwijzingen hoeft de borstvoeding niet te worden gestopt.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Aspirine EC Protect 100 een nadelige invloed uitoefent op het reactievermogen.

Gebruik van Aspirine EC Protect 100 in combinatie met andere geneesmiddelen Acetylsalicylzuur vertoont een wisselwerking met de volgende geneesmiddelen:

- het versterkt de werking van antistollingsmiddelen (bloedverdunners), middelen tegen reuma en bloedsuikerverlagende middelen (sulfonylureumderivaten);
- bij gelijktijdig gebruik met bijnierschorshormonen of selectieve serotonineheropnameremmers (antidepressiva) is de kans op
maagdarmbloedingen verhoogd;
- het versterkt de bijwerkingen van methotrexaat (een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van kanker, reuma of ernstige psoriasis);
- het vermindert de werking van spironolacton, furosemide, uricosurica.

Voordat u met acetylsalicylzuur begint, informeer uw arts over de middelen die u gebruikt. Als u regelmatig acetylsalicylzuur gebruikt, raadpleeg altijd een arts voordat u dit gelijktijdig met andere middelen gebruikt (ook voor geneesmiddelen die u niet via een recept hebt gekregen).

3. HOE WORDT ASPIRINE EC PROTECT 100 GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Aspirine EC Protect 100 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Ter voorkoming van een hartinfarct
1 tablet Aspirine EC Protect 100 per dag.

Behandeling van angina pectoris (hartkramp)
De eerste dag van de behandeling 2 tabletten Aspirine EC Protect 100, daarna 1 tablet Aspirine EC Protect 100 per dag.

Als u onlangs een by-pass operatie heeft ondergaan

De eerste dag van de behandeling 2 tabletten Aspirine EC Protect 100, daarna 1 tablet Aspirine EC Protect 100 per dag.

Om bloedstolsels te voorkomen aan het verbindingsstuk (shunt) dat is aangebracht voor nierdialyse

De eerste dag van de behandeling 2 tabletten Aspirine EC Protect 100, daarna 1 tablet Aspirine EC Protect 100 per dag.

U dient deze dosering niet te overschrijden.

Wijze van innemen:

De tablet mag niet worden gekauwd of doorgebroken. De tablet kan het beste op een vast moment van de dag kort na één van de maaltijden met wat water worden ingenomen.
Als u bemerkt dat Aspirine EC Protect 100 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Aspirine EC Protect 100 heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u te veel van Aspirine EC Protect 100 heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Laat dan bij voorkeur de verpakking of bijsluiter zien.
De volgende verschijnselen kunnen duiden op overdosering: duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, verwardheid, misselijkheid, braken, maagpijn, hyperventilatie, hoge koorts, transpireren, onrust, stuipen, dingen zien die er niet zijn (hallucinaties).

Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aspirine EC Protect 100 te gebruiken

U kunt in dat geval de normale dosering op het volgende tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Aspirine EC Protect 100 in om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Aspirine EC Protect 100 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Gebruik van acetylsalicylzuur kan aanleiding geven tot:

- maagklachten zoals maagontsteking of zuurbranden;
- bloedverlies in de maag en in de darmen (bloedverlies via de ontlasting is voor de patiënt meestal niet waarneembaar), bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede;
- overgevoeligheidsverschijnselen?netelroos, huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, ontsteking van het neusslijmvlies, verstopte neus, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen en shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een sterke vaatverwijding ten gevolge van een ernstige overgevoeligheidsreactie;
- oorsuizen, verminderde gehoorscherpte;
- bloedingen;
- zelden tot zeer zelden ernstige bloedingen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uwarts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ASPIRINE EC PROTECT 100

Aspirine EC Protect 100 buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking (ter bescherming tegen vocht). Bewaren beneden 25 °C.

Gebruik Aspirine EC Protect 100 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “Niet te gebruiken na” en doordrukstrip na “Exp.” (= vervaldatum).

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Aspirine EC Protect 100

Het werkzame bestanddeel is 100 mg acetylsalicylzuur per maagsapresistente tablet.
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn cellulosepoeder (E460), maïszetmeel, methacrylzuur Copolymeer type C, natriumdodecylsulfaat, polysorbaat 80, talk, triethylcitraat (E1505).

Hoe ziet Aspirine EC Protect 100 er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Aspirine EC Protect 100 is een maagsapresistente (enteric coated) tablet.

Aspirine EC Protect 100 is verkrijgbaar in een verpakking met 30 witte, ronde tabletten zonder opdruk in doordrukstrips

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 12:22

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.