Nifedipine bijsluiter

Adalat OROS tabletten bevatten de werkzame stof nifedipine. Nifedipine behoort tot een groep van stoffen bekend als calciumantagonisten. Nifedipine verwijdt bloedvaten waardoor de doorbloeding van het hart en de ledematen verbetert en de bloeddruk daalt.Nifedipine wordt uit de Adalat OROS tabletten langzaam in het bloed opgenomen. Daardoor kunnen minder bijwerkingen optreden en houdt de werking lang aan. Adalat OROS hoeft maar eenmaal per dag te worden ingenomen.

Toepassing

Verhoogde bloeddruk

De arts heeft een verhoogde bloeddruk vastgesteld en heeft Adalat OROS voorgeschreven om de bloeddruk te verlagen. Omdat van hoge bloeddruk vaak weinig of niets te merken is, kan alleen door meting van de bloeddruk het resultaat van de behandeling worden vastgesteld.

Chronische pijn op de borst

De arts heeft Adalat OROS voorgeschreven voor behandeling van chronische pijn op de borst ten gevolge van zuurstoftekort in de hartspier (angina pectoris). Meld het uw arts als de klachten van pijn op de borst niet afnemen met de behandeling.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ADALAT OROS GEBRUIKT

Gebruik Adalat OROS niet:

• bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof nifedipine of deandere bestanddelen van het product (zie voor samenstelling onder punt 6)

• bij zeer lage bloeddruk (hypotensie)

• in shocktoestand

• bij gebruik van rifampicine (een middel tegen bepaalde infectieziekten)

Wees extra voorzichtig met Adalat OROS:

• als de pompfunctie van uw hart verminderd is (decompensatio cordis). Adalat OROS kan een al verminderde pompfunctie van het hart verder verslechteren. Als u sneller moe wordt (bijvoorbeeld bij traplopen) kan dit een teken zijn van een verminderde pompfunctie.

• als u eerder last had van gevoel van “dode” vingers of tenen

• in het geval van diarree; de duur van de werking kan dan zijn verminderd

• als bij u een vernauwing van het maagdarmkanaal is geconstateerd. Adalat OROS mag dan niet worden gebruikt. In zeer zeldzame gevallen kunnen darmstenen ontstaan. Darmstenen zijn opeenstapelingen van niet uitgescheiden tabletten, die soms met een chirurgische ingreep moeten worden verwijderd.

• als u een stoma heeft. Adalat OROS mag dan niet worden gebruikt

• als u een röntgenonderzoek moet ondergaan; Adalat OROS kan de uitslag van röntgenonderzoek met bariumsulfaat beïnvloeden. Meld daarom het gebruik van Adalat OROS vooraf aan een dergelijk onderzoek.

Vertel het uw arts als één of meer van de hier genoemde punten voor u van toepassing zijn of in het verleden zijn geweest. Het kan zijn dat uw arts u vaker laat terugkomen voor controle of besluit de dosis aan te passen of de behandeling te beëindigen.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Sommige medicijnen kunnen invloed hebben op Adalat OROS of beïnvloed worden door Adalat OROS. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Vertel het uw arts of apotheker als u één van de volgende middelen gebruikt.

De volgende middelen kunnen de bloeddrukverlagende werking van nifedipine versterken:

• Bloeddrukverlagende middelen, zoals plastabletten, bèta-blokkers, ACE-remmers, A1-antagonisten, andere calciumantagonisten, alfa-blokkers, methyldopa.

• Middelen voor behandeling van erectiestoornissen, omdat die middelen ook de bloeddruk verlagen.

• Middelen voor de behandeling van AIDS, zoals ritonavir en vergelijkbare middelen en zidovudine.

• Middelen voor de behandeling van infectieziekten, zoals erytromycine en andere macroliden, quinupristine en dalfopristine.

• Middelen voor de behandeling van schimmelinfecties, zoals ketoconazol en andere imidazool antimycotica.

• Diltiazem, een middel voor de behandeling van hartkramp.

• Middelen voor de behandeling van depressie, zoals nefazodon, fluoxetine, nortriptyline.

• Cimetidine, cisapride voor de behandeling van maagdarmklachten.

• Valproïnezuur, een middel voor behandeling van epilepsie.

De volgende middelen kunnen de bloeddrukverlagende werking van nifedipine verminderen:

• Rifampicine, een middel voor de behandeling van infectieziekten.

• Fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, middelen voor de behandeling van epilepsie.

Nifedipine kan effect hebben op de werking van de volgende middelen:

• Plastabletten, bèta-blokkers, ACE-remmers, A1-antagonisten, andere calciumantagonisten, alfa-blokkers, methyldopa, dit zijn bloeddrukverlagende middelen. De bloeddrukverlagende werking kan worden versterkt.

• Middelen voor behandeling van erectiestoornissen, omdat die middelen ook de bloeddruk verlagen. De bloeddrukverlagende werking kan worden versterkt.

• Digoxine, een hartversterkend middel. De werking van digoxine kan worden versterkt.

• Kinidine, een middel voor de behandeling van hartritmestoornissen. De werking van kinidine kan worden verminderd.

• Plastabletten. De werking van de plastablet kan worden versterkt.

• Tacrolimus, een middel tegen afstotingsreacties bij orgaantransplantaties. De werking van tacrolimus kan worden verminderd.

• Magnesiumsulfaat, intraveneus toegediend, wordt gegeven voor de behandeling van ernstig magnesiumtekort.

Vertel het uw arts of apotheker wanneer u deze of andere geneesmiddelen gebruikt (of kortgeleden heeft gebruikt), ook middelen die u zonder recept kunt krijgen.

Gebruik van Adalat OROS samen met voedsel en drank

Door gelijktijdig innemen van grapefruitsap kan de werking van Adalat OROS tabletten worden versterkt. Drink daarom geen grapefruitsap wanneer u Adalat OROS gebruikt.

Bij zwangerschap

Vertel het uw arts als u zwanger bent of vermoedt dat u zwanger bent. Gebruik in het eerste trimester van de zwangerschap wordt afgeraden, gebruik in het tweede of derde trimester alleen op strikte indicatie van uw arts.

Bij borstvoeding

De werkzame stof van Adalat OROS kan in geringe hoeveelheden terechtkomen in de moedermelk. Daarom wordt het gebruik van Adalat OROS gedurende de periode van borstvoeding afgeraden. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Over mogelijke invloed op rijvaardigheid en het bedienen van machines

Als u last heeft van duizeligheid, hoofdpijn of moeheid bestuur dan geen voertuig en bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

3. HOE WORDT ADALAT OROS GEBRUIKT

Dosering

De gebruikelijke dosering bij volwassenen is éénmaal per dag 1 tablet Adalat OROS 30 of 60. Gebruik Adalat OROS steeds precies volgens het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als uw lever minder goed werkt, kan een lagere dosis worden voorgeschreven.

Duur van de behandeling

Adalat OROS wordt langdurig gebruikt.

Wijze van innemen

Neem de tabletten zonder doorbreken of stukbijten in met wat drinken (géén grapefruitsap). Dit kunt u het beste ’s morgens doen, op een vast tijdstip. Het maakt niet uit of u de tablet vóór, tijdens of na een maaltijd inneemt.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Adalat OROS in te nemen?

Wanneer u een dag hebt overgeslagen, neem dan geen extra tablet(ten) in, maar ga gewoon door met de voorgeschreven dosering.

Wat moet u doen als u meer van Adalat OROS heeft ingenomen dan u zou mogen?

Vertel het direct aan uw arts als u meer dan de voorgeschreven hoeveelheid heeft ingenomen.

Door het innemen van teveel Adalat OROS kunnen bijwerkingen eerder of in ernstiger vorm optreden, in het bijzonder misselijkheid, neiging tot braken, hoofdpijn, roodheid in het gezicht, bloeddrukdaling en hartritmestoornissen. Bij heel hoge doses kan de bloeddruk of het hartritme zo sterk dalen, dat de polsslag niet meer waarneembaar is.

Uw arts kan besluiten de behandeling met Adalat OROS te beëindigen.

Als u stopt met het gebruik van Adalat OROS

Wanneer u de behandeling met Adalat OROS abrupt afbreekt kan uw bloeddruk omhoog gaan. Neem contact op met uw arts als u de behandeling voortijdig wilt beëindigen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Adalat OROS bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen tijdens behandeling met Adalat OROS. Bij de evaluatie van de bijwerkingen is gebruik gemaakt van de volgende frequentie-indeling:

Vaak: bij meer dan 1 op de 100 maar minder dan 1 op de 10 patiënten.

Soms: bij meer dan 1 op de 1.000 maar minder dan 1 op de 100 patiënten.

Zelden: bij meer dan 1 op de 10.000 maar minder dan 1 op de 1.000 patiënten.

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

Immuunsysteem

Soms: allergische reactie, oedeem (vochtophoping) als gevolg van allergische

reactie

Zeer zelden: anafylactische reactie/shock (bloeddrukdaling, kan mogelijk tot ineenzakken leiden)

Psychische aandoeningen

Soms: angstreacties, slaapstoornissen

Zenuwstelsel

Vaak: hoofdpijn

Soms: duizeligheid, migraine, beven

Zelden: veranderde tastzin (gevoeligheid)

Ogen

Soms: problemen met het gezichtsvermogen

Hart en bloedvaten

Vaak: vochtophoping, ook rond de enkels, blozen

Soms: versnelde hartslag, hartkloppingen, lage bloeddruk, bloeddrukdaling die

gepaard kan gaan met flauwvallen

Ademhalingsstelsel

Soms: neusbloeding, neusverstopping

Zeer zelden: moeilijkheden met ademen of andere ademhalingsproblemen

Maagdarmkanaal

Vaak: obstipatie

Soms: buikpijn, misselijkheid, gestoorde spijsvertering (verminderde eetlust), winderigheid, droge mond

Zelden: tandvleesverdikking

Zeer zelden: moeilijk slikken, blokkade in de darm, darmzweer, overgeven

Lever

Soms: voorbijgaande toename van bepaalde leverenzymen in het bloed

Huid

Soms: rode vlekken op de huid

Zelden: huiduitslag, jeuk, netelroos

Spier- en gewrichtsstelsel

Soms: spierkramp, opzetten van de gewrichten

Nieren

Soms: veel urineren, pijnlijk en moeilijk urineren

Voortplanting

Soms: erectiestoornissen

Algemene bijwerkingen

Vaak: onwel voelen

Soms: niet-specifieke pijn, rillingen

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ADALAT OROS

• Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen!

• Gebruik de tabletten niet na de vervaldatum, die staat vermeld op het doosje en op elke blisterverpakking achter EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de aangegeven maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met de medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Adalat OROS

Het werkzame bestanddeel is nifedipine. Adalat OROS 30 en 60 bevatten resp. 30 mg en 60 mg nifedipine per tablet.

De andere bestanddelen zijn: hypromellose, polyethyleenoxide, magnesiumstearaat, natriumchloride, rood ijzeroxide (E172), celluloseacetaat, macrogol, hydroxypropylcellulose, propyleenglycol, titaandioxide (E171), drukinkt (zwart ijzeroxide en schellak).

Adalat OROS tabletten bevatten geen gluten.

Hoe ziet Adalat OROS er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De Adalat OROS 30 en 60 tabletten zijn roze van kleur en hebben aan één kant de opdruk Adalat 30 resp. Adalat 60.

De Adalat OROS tablet ziet er van buiten uit als een gewone tablet, maar in werkelijkheid is het een tablet met een speciale buitenlaag. Deze buitenlaag is alleen doorlaatbaar voor water en wordt niet verteerd. Wel is in de buitenlaag een klein gaatje gemaakt, waardoor de werkzame stof naar buiten kan. De kern van de tablet bestaat ten dele uit stoffen, die water aantrekken. Als de tablet na inname in de maag is beland, dan wordt water uit de maaginhoud in de tablet opgezogen.

De werkzame stof in de kern van de tablet lost op in het water. Op een bepaald moment wordt de hoeveelheid vloeistof in de tablet te groot, en omdat de buitenlaag van de tablet niet van vorm kan veranderen, wordt de vloeistof met de werkzame stof door het gaatje uit de tablet geperst. Dit proces gaat bijna de hele dag door, zodat kan worden volstaan met een éénmaal daagse toediening.

Laatst aangepast op donderdag, 31 januari 2013 13:00

Gerelateerde items (op tag)

Maak ons bekend!

Plaats een link naar onze website!

 

Hoe meer mensen over het bestaan van deze website weten, hoe meer personen ons kunnen vinden.

 

Heeft u een website blog of andere social-media en kan u helpen om ons bekender te maken, plaats dan een  linkje naar www.hartziekte.be

 

We zijn u hiervoor zeer dankbaar!

 

Neem eens een kijkje op de website "een hart voor werk". Hier kan je de eind resultaten lezen van het Europees project!

Advertenties

 

Laatste berichten

Meest gelezen

Disclaimer

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet als rechtsgeldige beschouwd worden. De vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website. Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren.

Powered by Webdesign en fotostudio verhuur onderdeel van PeoplesProjects.